Nieuws uit de groep:


Belangrijke data:

20 april: Koningsspelen     
27 april t/m 13 mei: vakantie.
3 juli: schoolreisWelkom op de weblog van groep 3/4.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.


Data voor de komende periode:

 
26 juni:            Bezoek bibliotheek: werken met de Bee-bot.
27 juni:             Viering       
3 juli:                 Schoolreis
10 juli:             Afsluiting vakantielezen
16 juli:             Workshop Wonderboom
 
 
                                                                                    
Januari

Inmiddels zijn we alweer 3 weken bezig in het nieuwe jaar.
Vanaf de 2e week, werken we een aantal weken aan de de Cito`s. Die verspreiden we over een aantal weken, zodat de kinderen er niet teveel in 1 week krijgen. Verder gaan we natuurlijk verder met alle andere vakken.

Groep 3 


Lezen:
In kern 4 leerden we de letters (h - w - o - a - u) naar aanleiding van de woorden (huis, weg, bos, tak, hut). 
In kern 5 leerden we de letters (eu - j - ie - l - ou - uu) naar aanleiding van de woorden (reus, jas, riem, bijl, hout, vuur)
De kinderen kennen nu bijna alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek alle eenvoudige boekjes lenen. De boeken zijn ingedeeld aan de hand van een codering. Boeken voor beginnende lezers krijgen altijd een E- aanduiding op de rug, gevolgd door het AVI-niveau (Start (startende lezer), M3 (niveau midden groep 3), E3 (niveau eind groep 3) of M4 (niveau midden groep 4). Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit!
Inmiddels zijn we begonnen met kern 6. In deze kern leren we de letters (g - ui - au - f - ei) met behulp van de woorden: geit, pauw, duif, ei
In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen. 

Rekenen:
We hebben het eerste gedeelte van rekenen afgerond. Dit waren de eerste vier blokken. Vanaf nu hebben de leerlingen een zogeheten omkeerboek. Ze beginnen de les aan de blauwe kant, daarna kunnen ze hun boek omdraaien en werken aan de rode kant (de takenkant). Deze rode kant is aangepast aan het niveau welke het best bij uw kind past. 1-ster, 2-ster of 3 sterren. Van respectievelijk makkelijk naar meer verdiepend. 
We zijn druk bezig om allerlei getallen te splitsen met behulp van de splitspaal.  We proberen inzicht te krijgen in de 5 structuur met behulp van het rekenrek en eierdozen. We zijn inmiddels aan het rekenen met de echte plussommen en minsommen. We gaan proberen om hier meer snelheid in te krijgen, zodat het geautomatiseerd gaat worden. Een kind moet vlot weten wat het antwoord is op de som.

Groep 4

Rekenen
We zijn blok 4 aan het afronden. De volgende lesstof is aan de orde geweest:

week 1
 • plussommen met sprongen van 10
 • tafel van 3
 • kennismaken met een tabel
 • rekenen over het tiental met behulp van de getallenlijn
week 2
 • minsommen met sprongen van 10
 • slimme manieren om tafels uit te rekenen
 • oefenen met gepast betalen
Taal en spelling
We werken aan het thema "foto's uit je leven. Bij spelling worden de volgende categoriewoorden behandeld:
 • woorden met ch: pech, ach, lach, pech, toch, zich
 • woorden met cht: lucht, achter, bocht, dicht, echt, jacht, klacht, knecht, kracht, macht, nicht, plicht, slecht, tocht, uitzicht, vlucht, vocht, vrucht, wacht, zacht, zicht, zucht
 • woorden met ei: reis, eigen, eind, einde, keizer, kleine, meisje, paleis, sein
 • woorden met au: saus, au
 • woorden met auw: pauw, blauw, flauw, gauw, klauw, nauw
 • woorden met de stomme e:  de, bende, engel, enkel, honger, je, jongen, kleuter, moeder, ronde, tante, te, vinger, we, winkel, woede, ze
________________________________________________________________________________________________________________________-

November 

groep 3

Inmiddels zijn we al weer hard op weg richting de kerstvakantie. We hebben kern 3 afgerond en alle kinderen hebben een leesdiploma meegekregen.  We zijn nu bezig met kern 4. We leren in deze kern de letters h, w, o, a en u.

Met rekenen zijn we begonnen aan blok 4. We maken al echte sommen.

Groep 4

Rekenen:

We zijn gestart met blok 3. Dit blok heeft 4 lesweken en daarna een toetsdag en herhalings- en verrijkingsdagen.
In blok 3 komt de volgende lesstof aan de orde:

Week 1
Sprongen van 10 op de getallenlijn
Introductie tafel van 5
Introductie €-teken
Introductie biljetten van 20, 50 en 100 euro
Gepast betalen en teruggeven
Automatiseren over het eerste tiental

Week 2
Sprongen van 10 op de getallenlijn
Optellen over het tiental op de getallenlijn
Spiegelen
Aftrekken over het eerste tiental

Week 3
Terugtellen met sprongen van 10 op de getallenlijn
Vermenigvuldigen (herhalen strategien bij tafels van 2, 5 en 10)
Kalender
Splitsen van getallen tussen 10 en 20

Week 4
Terugtellen met sprongen van 10 op de getallenlijn
Aftrekken over het tiental op de getallenlijn
Blokkenbouwsels
Automatiseren over het eerste tiental; samenhang tussen optellen en aftrekken


______________________________________________________________________________________________________________________________


Taal en spelling

We werken aan het thema "een echte schrijver". 

Bij spelling worden de volgende categoriewoorden behandeld:
 • Woorden met ng op het eind: tong, angst, ingang, kring, langs, slang, sprong, streng, wang
 • Woorden met nk op het eind: bank, dankbaar, drank, klank, links, pink
 • Woorden met aar:  jaar, daarom, kaars, kaart, klaar, laars, snaar, spaarpot, staart, zwaar, heer, alweer, eer, eerst, zeer
 • Woorden met uur: uur, buurman, buurt, huur, puur, stuur, 
 • Woorden met eur: deur, beurs, beurt, kleur, voordeur, voorkeur
 • Woorden met oor: daarvoor, kantoor, koorts, oorlog, vooraan, voordeel, voorjaar, voorkant, voornaam, vooruit
 • Woorden met eeuw: sneeuw, geeuw, leeuw, meeuw, sneeuwpop
 • Woorden met ieuw:  nieuw, kieuw, nieuwe, nieuws, opnieuw
 • Woorden met uw: ruw, duw, schuw, uwOktober

Vrijdag 13 oktober gaan we naar Verhildersum toe. We hebben nog niet genoeg vervoer, dus als u tijd en zin heeft kunt u zich inschrijven op de lijst bij het klaslokaal.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

groep 3

Inmiddels zijn we begonnen met de 2e kern van lezen. Deze kern gaat over "mijn lijf". De kinderen leren de letters
t, ee, n, b, oo aan de hand van de woorden teen, een, neus, buik en oog. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

groep 4

Spelling
Bij spelling in groep 4 zijn we begonnen met het 2e blok.
In het tweede blok worden de volgende spellingscategoriën aangeboden:
 • straat (drie medeklinkers vooraan) spreek straf strak straks streek stroom struik
 • helm (woorden met twee medeklinkers achteraan) wolf elf half balk kelk volk welk halm helm kalm tulp hulp erf slurf turf dwerg zorg jurk park sterk berm vorm warm doorn kern dorp harp
 • fluit (woorden met een f vooraan) feest fijn film fles flink fors fris fruit
 • vis (woorden met een v vooraan) vaart vals vast vent vijf vlag vlees vlek vlieg vloer vloot vlot vlug vraag vuist, vroeg __________________________________________________________________________________________________________________


September 2017

Na een heerlijke zomervakantie beginnen we maandag 4 september weer.

Voor de kinderen die in groep 3 komen een hele verandering, maar ook voor groep 4 zijn er een heleboel nieuwe dingen
Via het weblog proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt in groep 3/4.
Daarnaast kunt u na schooltijd natuurlijk altijd even binnen lopen mocht u vragen hebben.

Groep 3

Lezen:
We leren lezen door middel van de methode Veilig Leren Lezen. 
We zijn vorige week begonnen met dee eerste leeskern, van de in totaal twaalf leeskernen. Aan de hand van de woorden "ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en" leren de kinderen de letters m - r - v - i - s - aa - p - e.

Deze letters spreken we in de klas uit met de bijpassende klank. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Dit is essentieel voor het leren lezen. 
Elke dag lezen we een tempoleeskaart die we gedurende de hele week herhalen. Elke dag zetten we met de kleur van de dag een streep onder het woord wat we als laatste gelezen hebben in 30 seconden tijd. Het doel is hierbij door herhaling steeds iets verder te komen met het lezen van woorden correct en op snelheid. 


Schrijven:
We leren schrijven aan de hand van de methode Pennenstreken.
We hebben een start gemaakt met het leren schrijven van de schrijfletters. Deze schrijfletters gaan gelijk op met de aangeleerde leesletters. Zodra een kind de letter m heeft leren verklanken en lezen, heeft het kind ook geleerd om deze letter in schrijfletters te schrijven. Naast letters, leren we ook de cijfers in methodisch schrift schrijven.  

Rekenen:
We werken uit de methode De Wereld In Getallen. aangezien de kinderen in groep 2 alle onderdelen uit blok 1 al behandeld hebben, slaan we dit blok over en beginnen we bij blok 2. We hebben de toets van blok 1 wel gemaakt en dat was erg goed gegaan. De komende periode gaan we o.a. bezig met aantallen leren tellen, verder tellen en terugtellen door middel van buurgetallen, getallen op de getallenlijn plaatsen, meer en minder tekenen.Groep 4

In groep 4 hebben we enkele vakken/methodes die nieuw voor ons zijn. Zo hebben we taal en spelling. Dit zat in groep 3 gebundeld in ons leesonderwijs. In groep 4 zijn taal en spelling aparte vakken.

Spelling (taal actief)
In groep 4 leren we spellingsafspraken aan. Zo leren we hoe woorden zijn opgebouwd en waarom we ze op een bepaalde manier schrijven. 


Taal (taal actief)
In de taallessen wordt aandacht besteed aan de verschillende deelgebieden van taal: spreken/luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en schrijven.

Technisch lezen (stafette)
Als je kind eenmaal kan lezen, moet hij die vaardigheid verder ontwikkelen. Hoe beter je kind teksten leert doorgronden, des te gemakkelijker hij zich nieuwe informatie eigen zal maken.
Voortgezet technisch lezen gaat verder waar het leren lezen in groep 3 (aanvankelijk lezen) ophoudt. De leessnelheid neemt toe, woorden worden moeilijker, zinnen langer en ingewikkelder. De teksten bestaan niet langer alleen uit verzonnen verhaaltjes, maar er komen ook informatieve teksten bij. 

Schrijven in schriften
Het schrijven in een rekenschrift is nieuw en heeft in de eerste weken veel energie gekost om dit eigen te maken. Inmiddels hebben we dit redelijk onder de knie. Daarnaast is het werken met de rekenweektaak ook nieuw. 
Naast het schrijven in het rekenschrift, is ook het schrijven in het taalschrift nieuw. 
In groep 3 zijn we gestart met het schrijven in schrijfschrift, het zogeheten aan elkaar schrijven. In groep 4 gaan we een stapje verder en leren we ook de hoofdletters te schrijven. Daarnaast ontwikkelt onze schrijfmotoriek in het fijner (en dus kleiner) schrijven van de letters.
 


Werkdagen Hilda en Wilma:
Hilda: maandag, woensdag en donderdag
Wilma: dinsdag en vrijdag
 
Gym:
We gymmen op maandag en dinsdag.
Dinsdagochtend vertrekken we om 8.20 van school. Mocht u een keer te laat zijn wilt u dan uw kind naar de Ripperdahal brengen?