Informatie voor ouders             

Tiggeltjes  Schoolplan  Schoolgids  Infokalender  Jaarverslag  Info- en Spreekavond
 

      Onze maandelijkse nieuwsbrief:  Tiggeltjes februari 2020    Tiggeltjes januari 2020   Tiggeltjes december 2019       

       Parro is het digitale communicatiemiddel tussen school en ouders.
  Volg ons ook op FaceBook  Obs Tiggeldobbe         
Schoolplan
In dit meerjarenplan (2019-2023)  staan o.a. de uitgangspunten van ons onderwijs. Wat willen we bereiken, wat willen we verbeteren en wat moeten we goed vasthouden.  Meer lezen? klik op: Schoolplan

Schoolgids
In de schoolgids vindt u o.a. een overzicht van het komende jaar met plannen en afspraken. De gids wordt aan alle nieuwe ouders uitgereikt.  Voor alle ouders staat hij ook hier: Schoolgids 2019-2020  en het Centrale deel schoolgids L&E 2019-2020. Voor meer algemene info zie ook Scholen op de Kaart. 

Informatiekalender
De kalender met een maandoverzicht met allerlei activiteiten. Op de achterkant staat het informatie over de dagelijkse praktijk, zoals lesroosters en vakantietijden. 

Jaarverslag: Jaarverslag Tiggeldobbe over 2018 - 2019

Tiggel-tipjes
Een info-boekje voor de ouders van kleuters. Hierin staat de dagelijkse praktijk voor onze kleuters. Ouders krijgen dit bij het intakegesprek over hun kind.

Whiteboard en digitaal scherm
In de gangen hangen whiteboards met algemene informatie. Hierbij kunt u denken aan  info van verenigingen, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en culturele instellingen. Bij de kleuterlokalen en groep 3 hangt een digitaal informatiebord.

Tafeltjesmiddag (voorheen informatieavond)
De bijeenkomst over de groep is in de periode na de zomervakantie. In de namiddag zal uw kind u informeren over de leerstof, manier van werken, afspraken en de activiteiten. 
Voor de kleutergroepen worden de ouders van de kinderen die in de loop van het jaar op school komen, ook uitgenodigd. Ouders van de kleuters krijgen extra informatie mee.
Voor de groepen 7 en 8 is er nog wel een extra avond. Deze gaat specifiek over o.a.  het voortgezet onderwijs.

Omgekeerde oudergesprekken / kennismaking
Aan het begin van het jaar nodigen wij u en uw kind uit om samen met de leerkracht om tafel te zitten en nader kennis te maken. Aan de hand van een formulier vragen we u samen met uw kind dit gesprek voor te bereiden. Het geeft uw kind, u en ons een goede start om het jaar samen in te gaan.

Spreekavonden mèt uw kind
Drie keer per jaar stellen we ouders in de gelegenheid om te komen praten. Vanaf groep 5 nodigen wij ook uw kind hierbij uit.  
Deze 10-minuten gesprekken gaan over de vorderingen en de sociale en emotionele ontwikkeling. Mocht u eerder behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u een afspraak maken. Wij zullen u, indien we dat nodig vinden, ook eerder benaderen.

PS: Als u vragen hebt van algemene aard over het onderwijs of bijvoorbeeld vakantie kunt u via:      
Rijksoverheid - Basisonderwijs      Ouders en Onderwijs
Ook bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs  kunt u informatie krijgen en ..... eventueel lid worden.