Ouders / verzorgers

We willen dat uw kind een fijne schooltijd heeft en zien ouders daar bij als partners.  Naast individuele contacten met ouders hebben we uiteraard ook overleg met ouders van de Ouderraad  (zie hieronder) en de medezeggenschapsraad  (zie op de volgende pagina)

Ouderraad & ouderbijdrage

De ouderraad bestaat uit één of meer ouders per klas. Deze ouders zorgen samen met het team voor de realisering van allerlei feesten en activiteiten. U kunt hierbij o.a. denken aan Sint Nicolaas, Sint Maarten, Kerst, Pasen en de
laatste schooldag. De penningmeester beheert de vrijwillige ouderbijdrage.
Vanuit elke groep wordt aan het begin van het schooljaar een ouder gekozen, die zitting neemt in de ouderraad. De gekozen ouders zitten in principe 3 jaar in de ouderraad. Hiervoor is gekozen om de continuïteit in de uitvoering van activiteiten te waarborgen. De ouderraad organiseert naast de zakelijke, ook de feestelijke ouderavond. Deze avond is vlak voor de zomervakantie en staat in het teken van het afscheid van groep acht. Vanuit het team zitten er twee leerkrachten in de ouderraad.
De ouderraad werkt vanuit een draaiboek met daarin waarin de activiteiten. Hebt u belangstelling voor de ouderraad of te ondersteunen of hebt u een vraag, dan kunt u contact opnemen met een van de leden.
Zie de informatiekalender of mail met  obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl

Portretten galerij van de leden van de ouderraad
         
        

                                                              
Mariska Kremer, voorzitter          Miranda Bast, penningmeester
                                                                   

Ouderbijdrage

Het onderwijs aan onze school is kosteloos. Echter, om extra activiteiten te kunnen bekostigen zoals vieringen, de laatste schooldag en de sinterklaascadeautjes voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4, wordt door de ouderraad een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Voor elk kind is dat € 20,= (indien kinderen in de loop van het jaar komen, betalen ouders een evenredig deel). Op de jaarlijkse ouderavond legt de penningmeester verantwoording af over de ouderbijdrage. Het rekeningnummer van de OR is: 155297473 t.n.v. OR Obs Tiggeldobbe.

Andere inkomsten

Onze school zamelt tevens oud papier, lege cartridges en batterijen in. Naast het feit dat dit goed is voor het milieu, is het voor onze school ook een (kleine) bron van inkomsten. Deze gelden worden besteed aan zaken op school waarvoor van overheidswege geen of een te kleine vergoeding voor is.

Klassenouders

Groep  Klassenouder
 Geel  Anouska Wieringa en Adri Meijer
 Groen   Anneleen Kooistra en Esther Ozinga                                         
   
 Groep 3  Mounet Stuiver en Jolanda Kuizinga
 Groep 4  Esther de Vries en Femke Mulder
 Groep 5             Janny Wieringa en Sjouke Elzinga
Groep 6  Carolien Hovius en Nadine Veltman
 Groep 7a  Annelies Dragt en Andre Meijering
 Groep 7b  Carola Veenstra en Miranda Bast
 Groep 8  Martijn ter Horst en Miranda Frankes