Welkom op de weblog van groep 4.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft

o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken


Mei 2022
De afsluitende les van Rots en Water is geweest. De ouder en kind les. De kinderen lieten vanmiddag zien wat zij geleerd hebben tijdens de Rots en Water lessen. De ouders mochten ook meedoen. En aan het einde van de les sloeg iedereen een plankje door!



April 2022
Het was een leuke dag met drie verschillende spellen georganiseerd door studenten. De kinderen hebben zich goed vermaakt. 's Middags hebben we spelletjes op school gedaan. Natuurlijk zijn we de dag begonnen met een echt Koningsontbijt! 
 
Januari 2022
Taal
We zijn gestart in blok 4 (hoofdstuk 7 en 8). In deze hoofdstukken leren we een gedicht en een recept schrijven. Ook leren we werkwoorden herkennen en gebruiken. 

 Rekenen:
We leren plussommen en minsommen uitrekenen met sprongen van 10, de tafel van 3, een tabel gebruiken, rekenen over de 10 met behulp van de getallenlijn, gepast betalen, klokkijken met hele en halve uren. 

Spelling
We werken de komende weken aan woordpakket 13 t/m 15.

Woordpakket 13
Samenstellingen (twee lettergrepen met twee of drie niet botsende medeklinkers)

 
[schaar]
de balpen de leesbril de sneltrein de schatkist
de rugzak de schooltas de zwembroek het schaakspel
de voordeur de smeerkaas de fietspomp het schrijfblok
de soepkom de stoelpoot de gangkast het dagboek
de voetbal de tuindeur de hangmat het puntdak
de haarlak de voortuin de wijnfles het springtouw
het huisdier de zitplaats de fietsband de kaasplank
    de roeiboot het stokbrood


Woordpakket 14
Verkleinwoorden met -je, -tje

 
[n + tje] [r + tje] [l + tje] [woord +je] [woord -t + je]
het beentje het haartje het kuiltje het hapje het taartje
het kroontje het broertje het steeltje het huisje het plaatje
het kraantje [!] het stoeltje het blokje het vestje
het treintje het beertje het schaaltje het laarsje het vuistje
  het veertje      
het lijntje het meertje het paaltje het muisje het fluitje
het zoontje het scheurtje het teiltje het vorkje het kastje

Woordpakket 15
Tweelettergrepige woorden met -el, -er, -en, -te

 
[-el] [-er] [-en] [-te]
simpel verder blijken de tante
    sluipen de lente
de deksel de gieter ruiken de ruimte
de sleutel de moeder   de groente
de tempel de kleuter de keuken de warmte
  de vlieger    
het zaagsel   het laken  
de keutel de mijter kijken de kalmte
het plaksel de peuter morgen de verte
  de klinker piepen  
 
 

Woordpakket 16
Tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver-, -te

 
[be-] [ge-] [ver-] [te-]
bedankt gelijk het verhaal terug
  genoeg het verlies tekeer
het begin   het vervoer teleur
het bezoek het getal het verzoek terecht
het bedrag het gevaar het verdriet  
het besluit het gedrag   het tehuis
het bedrijf gemeen het verkeer het teveel
het bezit het gevoel het vergiet  
het bezwaar het gezin het verslag  

...................................................

November 2021
Taal
We zijn gestart in blok 3 (hoofdstuk 5 en 6). We hebben geleerd hoe je een mening geeft. Lidwoorden en verkleinwoorden leren we herkennen en gebruiken. Ook leren we een planning maken en een doetekst schrijven. 

Rekenen:
We leren de tafel van 5, betekenis van het €-teken, betalen met 5, 10, 20, 50 en 100, spiegelen, tellen met sprongen van 10, maanden van het jaar, getallen splitsen tussen 10 en 20, blokkenbouwsels en plattegronden, een minsom uitrekenen met gebruik van een plussom.

Spelling
We werken de komende weken aan woordpakket 9 t/m 12. 

Woordpakket 9
eenlettergrepige woorden met -ei of -ij

 
[-ei] [-ei] [-ij] [-ij]
mei klein blij wijs
  reist bijt krijgt
de hei   fijn  
de klei de trein grijs de pijl
       
de geit het zeil de pijn de lijst
de dweil het plein   de rijst
dreigt de sprei blijf vijf
de gein de wei het krijt vrij
de kei   kijk  
 
 

Woordpakket 10
Eenlettergrepige woorden met s- of z-


 
[s-] [s-] [z-] [z-]
sip de som zet de zak
suf de soep ziek de zus
  de soort zien de zeef
de sik   zoek de zeep
de sok het sap zoet de zoon
de sul het sop    
het sein soms zat zit
de sier surf zeer zuur
soes   ziet  

Woordpakket 11
Eenlettergrepige woorden met -aai, -ooi en -oei

 
[-aai] [-ooi] [-oei] [-aai, -oei, -ooi+ mk]
saai de gooi oei loeit
fraai de kooi foei gloeit
  de plooi bloei  
de aai de prooi groei nooit
de baai   knoei strooit
de haai het hooi    
      zwaait
       
de draai mooi de boei maait
de kraai de zooi   ooit
naai     waait
taai      

Woordpakket 12
Eenlettergrepige woorden met -d

 
[-aard] [-and] [-ld] [-nd] [-d]
de baard de hand de naald de hond de hoed
de haard de mand de speld de mond de meid
  de brand   de maand  
het paard   het veld de wind het bord
het zwaard het strand het beeld   het hoofd
  het land de held de wond het woord
  de tand het schild de vriend het hemd
  de wand     de tijd

........................................................

Oktober 2021
Taal
We hebben het tweede blok afgerond. Dat betekent dat we de eerste vier hoofdstukken hebben gehad. De kinderen weten inmiddels al aardig hoe ze moeten schrijven in hun taalschrift.
In totaal hebben we nu 80 nieuwe woordenschatwoorden geleerd. We hebben geleerd over samenstellingen en verkleinwoorden. Ook leerden we hoe we een formulier moeten invullen.  Tenslotte hebben we geleerd wat een weettekst is en een reclametekst. 

 Rekenen:
We leren naar een getal springen op de getallenlijn, familiesommen tot 100, betekenis centimeter, minsommen over de 10, betalen met geld, tafel van 2, betekenis en waarde kilogram, terug- of verder springen naar een tiental, tafel van 10, analoge en digitale tijden. 

Spelling

We werken de komende weken aan woordpakket 5 t/m 8. Hierin komen achtereenvolgens -ng,-nk, f/v en -eer/-oor/-eur woorden aan bod.
 

Woordpakket 5
Eenlettergrepige woorden met ng
 
 [-ang] [-eng] [-ing] [-ong] [-ng + medeklinker(s)]
bang eng dwing jong langs
  meng      
de gang streng de ring de long brengt
de wang   de kring de tong springt
de slang het kreng   de sprong  
    het ding   de angst
lang breng ging zong dringt (voor)
de tang   hing   de vangst
de stang   zing    


Woordpakket 6
eenlettergrepige woorden met nk
 
[-ank] [-ink] [-onk] [-nk + medeklinker]
mank drink zonk links
  flink klonk bonkt
de bank hink schonk denkt
de drank zink   klinkt
de klank   de vonk  
de plank de pink de stronk de inkt
blank link blonk blinkt
dank de vink   drinkt
slank     stinkt
de stank      
 

Woordpakket 7
eenlettergrepige woorden met  f / v
 
[f + klinker] [f + medeklinker] [v + klinker] [v + medeklinker]
fel fris vel vreest
fors   vol  
  de friet vals de vraag
de fee      
de fiets de flap de vorst de vlam
  de fles   de vlieg
het feest de fluit het vuur het vlees
de fik de flat vers de vlek
het fort de frons voelt de vloer
  het fruit   vlot


Woordpakket 8
eenlettergrepige woorden met eer, oor en eur
 
[-eer] [-oor] [-eur] [-eer, -oor, -eur] + nog een letter
teer door zeur leert
  vroor    
de beer   de deur hoort
de peer de boor de geur de poort
het meer het koor de kleur  
het weer het spoor de scheur de koorts
       
      de beurt
de heer goor de sleur stoort
de keer voor treur keurt
de speer      
de veer      

 
.................................................

September 2021

Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten. 

 Rekenen:
Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op de getallenlijn t/m 100. We herhalen het herhaald optellen als voorbereiding op de vermenigvuldigingen/de tafels. 

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling bijna klaar. Deze week krijgen we het laatste woordpakket aangeleerd. Hierna gaan we toetsen of de leerlingen de spellingsafspraken voldoende beheersen of dat we er nog extra mee aan de slag moeten. We herhalen of verdiepen na deze toets. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil schaamt (zich) de schroef
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        
 

.................................................

augustus 2021
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 

Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen en dat we deze woorden en namen zelfstandig naamwoorden noemen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin    
 
..................................................
 
Welkom in groep 4!

In onze groep zitten 21 kinderen. Zij krijgen les van Miranda (maandag/dinsdag) en Maaike (woensdag  t/m vrijdag). Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymnastiek van juf Annemiek. Jolijn, stagiaire onderwijsassistent, derde jaar, loopt het hele schooljaar bij ons stage op de maandag en dinsdag en vanaf november ook op de vrijdag. De overgang van groep 3 naar groep 4 is best groot. De kinderen moeten aan veel nieuwe dingen wennen, o.a. nieuwe vakken. In het begin van groep 4 (de eerste weken) doen we veel lessen samen, zodat de kinderen goed aan de methoden en het werken in schriftjes kunnen wennen. Na een paar weken wordt er van de kinderen meer zelfstandigheid verwacht.

Rekenen
Voor rekenen werken we net als in groep 3 met de methode "De wereld in getallen". Ook hier wordt onderscheid gemaakt in de lesstof (blauwe kant) en de verwerkingsstof (rode kant). Eerst krijgen alle kinderen instructie van nieuwe lesstof met behulp van het lesboek (blauwe kant). Daarnaast is voor de kinderen die de nieuwe lesstof nog lastig vinden een verlengde instructie bij elke les (bijwerkboek). Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig met behulp van de weektaak op zijn eigen niveau. De rode kant (taken) bestaan alleen uit sommen die de leerlingen al eerder aangeboden hebben gekregen. Deze taken maken zij zelfstandig met behulp van de rekenweektaak.
In groep 4 komt aan bod:
 • de oriëntatie op de getallen t/m 100
 • het optellen en aftrekken t/m met 100 (in eerste instantie t/m 20, later t/m 100)
 • de tafels van 0, 1, 2, 3,4 ,5, 6 en 10
 • delen (een eerste oriëntatie, steeds wordt een relatie gelegd met het vermenigvuldigen)
 • geld (alle munten en de biljetten 5, 10, 20, 50 en 100 en gepast betalen en teruggeven)
 • tijd (hele en halve uren analoog en digitaal en de jaarkalender)
 • meten (standaardmaten lengte (meter en centimeter) / standaardmaat gewicht (gram en kilogram) / standaardmaat inhoud (liter))
 • meetkunde (spiegelen, blokkenbouwsels en plattegronden)
Na ieder blok is er een toets. Na iedere toets zijn er herhalings- en verrijkingstaken. Herhalingsstaken voor kinderen die de minimumstof nog niet beheersen. Verrijkingstaken voor kinderen die al wat meer kunnen. 

Taal
We werken voor taal met de methode "taalverhaal.nu". De taalmethode bestaat uit zes thema's. Elk thema duurt vijf weken. Er zijn 5 taallessen per week. Elk thema eindigt met een toetsweek, waarna herhalingslessen en verrijkingslessen aanbod komen. Na twee thema's is er een parkeerweek. In deze week blikken we terug op wat we geleerd hebben en is er ruimte om onderdelen te herhalen of juist te verdiepen. 
In groep 4 komt aan bod:
 • de uitbreiding van de woordenschat
 • leesbegrip
 • spreken
 • luisteren
 • woord- en zinsbouw
 • stellen
 • spellen

Spelling
Taalverhaal.nu spelling bestaat uit 6 thema's. Elk thema duurt 5 weken. Waarin verschillende spellingsregels aan bod komen. Op de schoolwebsite onder "nieuws uit de groep" kunt u lezen met welke spellingsafspraken we in de klas bezig zijn.  

Technisch lezen
Voor  technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette. De kinderen krijgen les in niveau groepen. Groep 1 zijn de zwakke lezers, zij krijgen de hele les begeleiding van de leerkracht. Groep 2 is de basisgroep, zijn doen het eerste gedeelte samen met de leerkracht om vervolgens zelfstandig de verwerkingsopdrachten te maken. Groep 3 zijn de sterke lezers, zij werken in een ander moeilijker werkboekje en werken geheel zelfstandig. Daarnaast krijgen de kinderen in de klas voldoende gelegenheid om zelfstandig te lezen. Toch willen wij vragen om ook thuis regelmatig met uw kind te lezen. 
 
Begrijpend lezen
In groep 4 starten we in de tweede helft van het schooljaar met de methode "nieuwsbegrip" voor begrijpend lezen. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema's. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.
Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:
 • voorspellen
 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden
 • vragen stellen
 • relaties en verwijswoorden
 • samenvatten

Schrijven
Om goed en duidelijk (aan elkaar) te leren schrijven, maken wij gebruik van de methode klinkers. Dit jaar ligt de nadruk op het schrijven van hoofdletters. 


Overige vakken
Naast rekenen, taal/spelling en schrijven hebben de kinderen nog verschillende andere vakken. 
Op maandag hebben de kinderen tekenen. Op donderdag is er een creatief circuit, waarbij de kinderen van groep 3 t/m groep 5 gemixt door elkaar heen aan bepaalde technieken werken. Op woensdag hebben de kinderen wereldoriëntatie middels de methode blink. Daarnaast is er nog muziek, kleur en basicly.  
 
Inzet van digitale leermiddelen
We gebruiken digitale leermiddelen zoveel als mogelijk is. Alle kinderen komen voortdurend aan bod om extra te oefenen voor de verschillende vakken.
Thuis kunnen de kinderen oefenen met rekentuin.
Daarnaast hebben we i-pads in de klas, waar we dagelijks op oefenen.
  
Tot slot.
Natuurlijk zijn er ook dit jaar spreekavonden, maar mocht u tussentijds een gesprek willen dan kunt u altijd een afspraak maken. 
 
 Wij hopen op een fijn schooljaar en een prettige samenwerking!
 
Maaike Brilstra  en Miranda Visser