Welkom op de weblog van groep 4.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft
o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.Welkom in groep 4!

In onze groep zitten 21 kinderen. Zij krijgen les van Miranda (maandag/dinsdag) en Maaike (woensdag  t/m vrijdag). Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymnastiek van juf Annemiek. Jolijn, stagiaire onderwijsassistent, derde jaar, loopt het hele schooljaar bij ons stage op de maandag en dinsdag en vanaf november ook op de vrijdag. De overgang van groep 3 naar groep 4 is best groot. De kinderen moeten aan veel nieuwe dingen wennen, o.a. nieuwe vakken. In het begin van groep 4 (de eerste weken) doen we veel lessen samen, zodat de kinderen goed aan de methoden en het werken in schriftjes kunnen wennen. Na een paar weken wordt er van de kinderen meer zelfstandigheid verwacht.

Rekenen
Voor rekenen werken we net als in groep 3 met de methode "De wereld in getallen". Ook hier wordt onderscheid gemaakt in de lesstof (blauwe kant) en de verwerkingsstof (rode kant). Eerst krijgen alle kinderen instructie van nieuwe lesstof met behulp van het lesboek (blauwe kant). Daarnaast is voor de kinderen die de nieuwe lesstof nog lastig vinden een verlengde instructie bij elke les (bijwerkboek). Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig met behulp van de weektaak op zijn eigen niveau. De rode kant (taken) bestaan alleen uit sommen die de leerlingen al eerder aangeboden hebben gekregen. Deze taken maken zij zelfstandig met behulp van de rekenweektaak.
In groep 4 komt aan bod:
 • de oriëntatie op de getallen t/m 100
 • het optellen en aftrekken t/m met 100 (in eerste instantie t/m 20, later t/m 100)
 • de tafels van 0, 1, 2, 3,4 ,5, 6 en 10
 • delen (een eerste oriëntatie, steeds wordt een relatie gelegd met het vermenigvuldigen)
 • geld (alle munten en de biljetten 5, 10, 20, 50 en 100 en gepast betalen en teruggeven)
 • tijd (hele en halve uren analoog en digitaal en de jaarkalender)
 • meten (standaardmaten lengte (meter en centimeter) / standaardmaat gewicht (gram en kilogram) / standaardmaat inhoud (liter))
 • meetkunde (spiegelen, blokkenbouwsels en plattegronden)
Na ieder blok is er een toets. Na iedere toets zijn er herhalings- en verrijkingstaken. Herhalingsstaken voor kinderen die de minimumstof nog niet beheersen. Verrijkingstaken voor kinderen die al wat meer kunnen. 

Taal
We werken voor taal met de methode "taalverhaal.nu". De taalmethode bestaat uit zes thema's. Elk thema duurt vijf weken. Er zijn 5 taallessen per week. Elk thema eindigt met een toetsweek, waarna herhalingslessen en verrijkingslessen aanbod komen. Na twee thema's is er een parkeerweek. In deze week blikken we terug op wat we geleerd hebben en is er ruimte om onderdelen te herhalen of juist te verdiepen. 
In groep 4 komt aan bod:
 • de uitbreiding van de woordenschat
 • leesbegrip
 • spreken
 • luisteren
 • woord- en zinsbouw
 • stellen
 • spellen

Spelling
Taalverhaal.nu spelling bestaat uit 6 thema's. Elk thema duurt 5 weken. Waarin verschillende spellingsregels aan bod komen. Op de schoolwebsite onder "nieuws uit de groep" kunt u lezen met welke spellingsafspraken we in de klas bezig zijn.  

Technisch lezen
Voor  technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette. De kinderen krijgen les in niveau groepen. Groep 1 zijn de zwakke lezers, zij krijgen de hele les begeleiding van de leerkracht. Groep 2 is de basisgroep, zijn doen het eerste gedeelte samen met de leerkracht om vervolgens zelfstandig de verwerkingsopdrachten te maken. Groep 3 zijn de sterke lezers, zij werken in een ander moeilijker werkboekje en werken geheel zelfstandig. Daarnaast krijgen de kinderen in de klas voldoende gelegenheid om zelfstandig te lezen. Toch willen wij vragen om ook thuis regelmatig met uw kind te lezen. 
 
Begrijpend lezen
In groep 4 starten we in de tweede helft van het schooljaar met de methode "nieuwsbegrip" voor begrijpend lezen. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema's. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.
Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:
 • voorspellen
 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden
 • vragen stellen
 • relaties en verwijswoorden
 • samenvatten

Schrijven
Om goed en duidelijk (aan elkaar) te leren schrijven, maken wij gebruik van de methode klinkers. Dit jaar ligt de nadruk op het schrijven van hoofdletters. 


Overige vakken
Naast rekenen, taal/spelling en schrijven hebben de kinderen nog verschillende andere vakken. 
Op maandag hebben de kinderen tekenen. Op donderdag is er een creatief circuit, waarbij de kinderen van groep 3 t/m groep 5 gemixt door elkaar heen aan bepaalde technieken werken. Op woensdag hebben de kinderen wereldoriëntatie middels de methode blink. Daarnaast is er nog muziek, kleur en basicly.  
 
Inzet van digitale leermiddelen
We gebruiken digitale leermiddelen zoveel als mogelijk is. Alle kinderen komen voortdurend aan bod om extra te oefenen voor de verschillende vakken.
Thuis kunnen de kinderen oefenen met rekentuin.
Daarnaast hebben we i-pads in de klas, waar we dagelijks op oefenen.
  
Tot slot.
Natuurlijk zijn er ook dit jaar spreekavonden, maar mocht u tussentijds een gesprek willen dan kunt u altijd een afspraak maken. 
 
 Wij hopen op een fijn schooljaar en een prettige samenwerking!
 
Maaike Brilstra  en Miranda Visser
 
 
September 2021

Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten. 

 Rekenen:
Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op de getallenlijn t/m 100. We herhalen het herhaald optellen als voorbereiding op de vermenigvuldigingen/de tafels. 

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling bijna klaar. Deze week krijgen we het laatste woordpakket aangeleerd. Hierna gaan we toetsen of de leerlingen de spellingsafspraken voldoende beheersen of dat we er nog extra mee aan de slag moeten. We herhalen of verdiepen na deze toets. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil schaamt (zich) de schroef
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        


augustus 2021
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 

Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen en dat we deze woorden en namen zelfstandig naamwoorden noemen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin