Welkom op de weblog van groep 4.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.

Data voor de komende periode:
26 september:                               tafeltjesmiddag
2 oktober:                                         start kinderboekenweek
18 oktober:                                      boekenmarkt
19 t/m 27 oktober:                      herfstvakantie
13 november:                                 afsluitende les rots en water (met ouders)
14 november:                                  margedag
5 december:                                     sinterklaas
19 december:                                  kerstdiner
21 december t/m 5 januari:     kerstvakantie


Welkom in groep 4!

Er zitten 23 kinderen in groep 4, zij krijgen les van Miranda (maandag/dinsdag) en Tineke (woensdag  t/m vrijdag). Op maandag is Daan bij ons in de klas, hij doet de opleiding voor onderwijsassistent. Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym. De overgang van groep 3 naar groep 4 is best groot. De kinderen moeten aan veel nieuwe dingen wennen, o.a. nieuwe vakken. In het begin van groep 4 (de eerste weken) doen we veel lessen samen, zodat de kinderen goed aan de methoden en het werken in schriftjes kunnen wennen. Na een paar weken wordt er van de kinderen meer zelfstandigheid verwacht.

Rekenen
Voor rekenen werken we net als in groep 3 met de methode De wereld in getallen. Ook hier wordt onderscheid gemaakt in de lessstof (blauwe kant) en de verwerkingsstof (rode kant). Eerst krijgen alle kinderen instructie van nieuwe lesstof met behulp van het lesboek (blauwe kant). Daarnaast is voor de kinderen die de nieuwe lesstof nog lastig vinden een verlengde instructie bij elke les. Indien nodig wordt gewerkt met het bijwerkboek. Kinderen die meer aankunnen krijgen verkorte instructie. Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig met behulp van de weektaak op zijn eigen niveau. De leerlingen die meer aankunnen werken daarna in het plusboek. De rode kant (taken) bestaan alleen uit sommen die de leerlingen al eerder aangeboden hebben gekregen. Deze taken maken zij zelfstandig met behulp van de rekenweektaak.
In groep 4 komt aan bod:
 • de orientatie op de getallen t/m 100
 • het optellen en aftrekken t/m met 100 (in eerste instantie t/m 20, later t/m 100)
 • de tafels van 0, 1, 2, 3,4 ,5, 6 en 10
 • delen (een eerste oriëntatie, steeds wordt een relatie gelegd met het vermenigvuldigen)
 • geld (alle munten en de biljetten 5, 10, 20, 50 en 100 en gepast betalen en teruggeven)
 • tijd (hele en halve uren analoog en digitaal en de jaarkalender)
 • meten (standaardmaten lengte (meter en centimeter) / standaardmaat gewicht (gram en kilogram) / standaardmaat inhoud (liter))
 • meetkunde (spiegelen, blokkenbouwsels en plattegronden)
Na ieder blok is er een toets. Na iedere toets zijn er herhalings- en verrijkingstaken. Herhalingsstaken voor kinderen die de minimumstof nog niet beheersen. Verrijkingstaken voor kinderen die al wat meer kunnen. 

Taal
We werken voor taal met de methode Taalverhaal.nu. De taalmethode bestaat uit zes thema's. Elk thema duurt vijf weken. Er zijn 5 taallessen per week. Elk thema eindigt met een toetsweek, waarna herhalingslessen en verrijkingslessen aanbod komen. Na twee thema's is er een parkeerweek. In deze week blikken we terug op wat we geleerd hebben en is er ruimte om onderdelen te herhalen of juist te verdiepen. 
In groep 4 komt aan bod:
 • de uitbreiding van de woordenschat
 • leesbegrip
 • spreken en luisteren
 • woord- en zinsbouw
 • stellen
 
Spelling
Taalverhaal.nu spelling bestaat uit 6 thema's. Elk thema duurt 5 weken. Waarin verschillende spellingsregels aan bod komen. Op het weblog kunt u lezen met welke spellingsafspraken we in de klas bezig zijn.  

Technisch lezen
Voor  technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette. De kinderen krijgen les in niveaugroepen. De kinderen die veel instructie nodig hebben zitten in groep 1, zij krijgen de hele les begeleiding van de leerkracht. Groep 2 is de basisgroep, zij werken het eerste gedeelte van de les samen met de leerkracht om vervolgens zelfstandig de verwerkingsopdrachten te maken. De kinderen die vlot lezen zitten in groep 3, zij werken in zelfstandig in een werkboekje met opdrachten op hun eigen niveau. Daarnaast krijgen de kinderen in de klas voldoende gelegenheid om zelfstandig te lezen. Toch willen wij vragen om ook thuis regelmatig met uw kind te lezen. 
 
Begrijpend lezen
In groep 4 starten we in de tweede helft van het leerjaar met de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema's. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.
Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:
 • voorspellen
 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden
 • vragen stellen
 • relaties en verwijswoorden
 • samenvatten
 
Schrijven
Om vlot en duidelijk (aan elkaar) te leren schrijven, maken wij gebruik van de methode Klinkers. Dit jaar ligt de nadruk op het schrijven van hoofdletters. 


Overige vakken
Naast rekenen, taal/spelling, technisch lezen en schrijven hebben de kinderen nog verschillende andere vakken. 
Op maandag hebben de kinderen tekenen. Op woensdag hebben de kinderen wereldoriëntatie uit de methode Blink. Op donderdag hebben de kinderen creatief circuit. Op vrijdag hebben de kinderen muziek en Kleur (levensbeschouwing).   
 
Inzet van de computer
We gebruiken de computer zoveel als mogelijk is. Alle kinderen komen aan bod om extra  te oefenen voor de verschillende vakken. De leerlingen hebben een vaste 'computerdag', zodat elk kind genoeg gelegenheid krijgt om achter de computer aan de slag te gaan.
Thuis kunnen de kinderen oefenen met Rekentuin. Mochten ze hun inlogcode niet meer weten neem dan even contact op met de leerkracht.
Daarnaast hebben we iPads in de klas, waar we dagelijks op oefenen.
  
Tot slot.
Natuurlijk zijn er ook dit jaar spreekavonden, maar mocht u tussentijds een gesprek willen dan kunt u altijd een afspraak maken of loop even binnen na schooltijd.
 
 Wij hopen op een fijn schooljaar en een prettige samenwerking!
 
Tineke Kloosterhuis en Miranda Visser

 
September 2019 deel 2

Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten. 

 Rekenen:
Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op de getallenlijn t/m 100. We herhalen het herhaald optellen als voorbereiding op de vermenigvuldigingen/de tafels. 

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling bijna klaar. Deze week krijgen we het laatste woordpakket aangeleerd. Hierna gaan we toetsen of de leerlingen de spellingsafspraken voldoende beheersen of dat we er nog extra mee aan de slag moeten. We herhalen of verdiepen na deze toets. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil schaamt (zich) de schroef
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        

september 2019
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 

Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen en dat we deze woorden en namen zelfstandig naamwoorden noemen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin    
 


Werkdagen Tineke en Miranda:
Miranda: maandag en dinsdag
Tineke: woensdag, donderdag en vrijdag

Gym:
We gymmen op dinsdag en donderdag. Beide dagen hebben de kinderen om 9.10 uur gym.