Nieuws uit de groep:
Welkom op de weblog van groep 6-8. Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft o.a. werkstukken maken op de Tiggeldobbe, belangrijke data en belangrijke dingen m.b.t. vakken. Nieuws over het voortgezet onderwijs is ook te vinden op deze weblog. Kijk voor oefenstof werkwoordspelling bij de 'Links' voor de bovenbouw.


Belangrijke data 2020-2021

zie ook de kalender die u ontvangen heeft
studiedagen, kinderen vrij: 12-5, 18-6, 21-6 en 9-7('s middags)

Inleveren werkstuk groep 8: Voor de meivakantie   
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei
Hemelvaartsdag: 13, 14 mei
Pinkstermaandag: 24 mei
Werkweek Ameland groep 8: 7 t/m 11 juni                                               
Musical, groep 8 + slotfeest (ouders): 2 juli              
Laatste schooldag: 9 juli  
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus.
           


Week 16 ( 19 - 23 april )
Eind Cito groep 8
Dinsdag, woensdag en donderdag gaan de leerlingen van groep 8 's ochtends de eindcito maken. De totale groep 8 wordt in tweeën gesplitst, zodat ze in alle rust kunnen werken aan de toets. Groep 6 zal op deze ochtenden les krijgen van meester Boaz, de lio-stagiaire van meester Jeroen.

Huiswerk.
Groep 8 heeft deze week geen huiswerk. Groep 6 heeft woensdag het nieuwe werkwoordblad meegekregen en dit blad gaan we woensdag nakijken. Rekenen kijken we dit keer na op donderdag, omdat vrijdag de Koningsspelen zijn.

Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'Panda's aangekomen in Nederland' week 16 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.


Spelling.
Groep 6 sluit deze week blok 6 af. De spellingafspraken 21 t/m 24 kunnen hiervoor thuis extra geoefend worden. 
Groep 8 heeft deze week geen spellingslessen i.v.m. de Cito.


Koningsspelen.
Vrijdag 23 april worden de Koningsspelen gehouden op school. Er zijn deze dag geen normale lessen.

Meivakantie.
Daarna begint de meivakantie, twee weken vrij om leuke dingen te doen. Geniet ervan!


Week 15 ( 12 - 16 april )
Beterschap.
Eline Lanting is dinsdag tijdens de gymles nogal ongelukkig gevallen en daarbij heeft ze een zware hersenschudding opgelopen. We wensen Eline vanzelfsprekend een heel voorspoedig herstel toe.


Huiswerk.
Afgelopen dinsdag hebben beide groepen een leerblad van Blink(geschiedenis en aardrijkskunde) mee naar huis gekregen. Groep 6 gaat deze toets dinsdag maken en groep 8 mag deze week zelf een moment kiezen om de toets digitaal te gaan maken.
Woensdag hebben de kinderen van groep 6 nieuw huiswerk meegekregen voor de werkwoordspelling en vrijdag voor rekenen. Groep 8 heeft geen nieuw huiswerk meegekregen voor spelling/taal/rekenen. 
Komende dinsdag krijgen zij nog wel een leerblad voor Engels mee. Vrijdag 16 april volgt de toets.
Voor begrijpend lezen kan deze week de les 'VEED festival en winnende vloggers' week 15 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip worden gemaakt.

 
Spelling.
Groep 6 werkt aan spellingafspraak 24, verkleinwoorden op -kje en groep 8 aan afspraak 23, woorden waar je g of ge schrijft maar zj of zju hoort.

Bezoek synagoge.

Donderdag gaan de kinderen van groep 8 naar de synagoge in Winsum en Romke Visser zal daar een les geven over de Joodse familie de Vries die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Winsum woonde. We gaan er op de fiets naar toe, dus donderdag graag een fiets mee/ of een fiets lenen.
De leerlingen van groep 6 blijven gewoon op school en worden daar opgevangen.


Cito.

De leerlingen van groep 5 t/m 7 krijgen deze week een uitdraai mee van de vaardigheidsgrafieken van Cito. Mochten de uitslagen daarvoor aanleiding geven dan kan er telefonisch gezocht worden met de klassenleerkracht.
Bij de uitdraai zit een begeleidende brief met uitleg.
In week 16, van 20 t/m 22 april, wordt voor de kinderen uit groep 8 de Cito eindtoets afgenomen. Dit geldt zowel voor de leerlingen die de toets op papier maken als voor de leerlingen die de digitale toets maken. 
Dus deze dagen geen afspraken plannen met dokter, tandarts enz.


Werkstuk.

De leerlingen van groep 8 moeten hun werkstuk uiterlijk in week 16 inleveren, zoals we aan het begin van het schooljaar al hebben afgesproken.


Week 14 ( 6 - 9 april )
Huiswerk.
Woensdag 7 april gaan we het huiswerk voor taal/spelling nakijken. Vrijdag 9 april het huiswerk van rekenen. 
Voor begrijpend lezen is de les 'Bumper, politiehond-in- opleiding' week 14 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Voor groep 6 deze week spellingafspraak 23, woorden eindigend op -teit, -tijd en -heid. Groep 8 werkt aan spellingafspraak 22, woorden met ei, ij, au, ou, auw en ouw.


Week 13 ( 29 maart - 2 april )
Huiswerk.
Woensdag is het huiswerk voor taal en spelling nagekeken en hebben de kinderen nieuw werk meegekregen. Op 31 maart gaan we dit nakijken. Vrijdag hebben we rekenen besproken en is er nieuw werk meegegeven. Omdat we vrijdag vrij zijn kijken we dit rekenwerk pas op vrijdag 9 april na.

Voor begrijpend lezen is de les 'Week van het geld '  week 13 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Groep 6 werkt deze week aan spellingafspraak 22. Het onderwerp is woorden eindigend op 's.
Groep 8 start met blok 6 en deze week is in spellingafspraak 21, het tegenwoordig deelwoord aan de beurt.


Paasweekend.
Deze week en week 14 twee korte schoolweken. Vrijdag zijn we vrij en maandag 5 april is het tweede Paasdag en is de school ook gesloten. 

Donderdagmorgen gaan de kinderen neut'n schait'n. Ons traditionele eggsperiment gaat niet door i.v.m. Corona.


Week 12 ( 22 - 26 maart )
Huiswerk.
Woensdag hebben beide groepen huiswerk voor taal/spelling meegekregen en vrijdag werk voor rekenen. Woensdag 24 maart wordt taal/spelling nagekeken en vrijdag 26 maart rekenen.
Groep 8 heeft vrijdag een leerblad voor Engels meegekregen van thema 9, 26 maart volgt de toets.


Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Dag van het geluk' uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. 

Spelling.
Groep 6 begint deze week met blok 6. We zullen starten met spellingafspraak 21 en het onderwerp is de werkwoordspelling.
Groep 8 sluit deze week blok 5 af met een dictee en herhalingsweek. Hiervoor kunnen thuis de afspraken 17 t/m 20 herhaald worden.


Cito.
Afgelopen week hebben we de Cito begrijpend lezen en spelling toets gemaakt. De komende week gaan we op dinsdag, woensdag en donderdag de Cito rekentoets maken. 

Blink natuur.

Vrijdag gaat groep 6 zelf proberen appelsap te maken. Een sapcentrifuge zou daarbij heel handig zijn. Is er iemand die zo'n machine heeft en hem uit wil lenen, dan zou dat heel fijn zijn.


Week 11 ( 15 - 19 maart )
Huiswerk.
Woensdag is er voor beide groepen weer huiswerk meegegaan voor taal/spelling. Woensdag 17 maart gaan we dit nakijken. 
Vrijdag ben ik ziek naar huis gegaan en ik weet niet of het huiswerk voor rekenen is meegegeven, mocht dit niet zo zijn dan zal ik juf Frederika vragen of zij dit op maandag mee wil geven.
Groep 8 gaat deze week nog een toets voor geschiedenis inhalen. Afgelopen week hebben ze op school tijd gekregen om thema 2 nog eens door te nemen en er is ook een leerblad mee naar huis gegaan.

Voor begrijpend lezen is deze keer de les 'NL doet, vrijwilligerswerk' uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Groep 6 heeft blok 5 afgerond. We gaan deze week de dictees maken. Thuis kunnen de afspraken 17 t/m 20 extra geoefend worden.
Groep 8 gaat deze week aan de slag met afspraak 20. Dat zijn zogenaamde leenwoorden, woorden die uit andere talen komen en nu algemeen gebruikt worden in Nederland.


VO.
Alle ouders en leerlingen van groep 8 hebben de nieuwe school gekozen voor voortgezet onderwijs. Inschrijven moet voor 15 maart, vandaag dus de laatste dag.
De VO scholen vragen onmiddellijk om de overstapdossiers en gelukkig hebben bijna alle ouders toestemming gegeven om de dossiers klaar te zetten. Waar nodig hebben wij, naar aanleiding van de reacties van de ouders,  de dossiers verbeterd/aangepast. Willen de ouders die nog niet hebben gereageerd dat z.s.m. doen. Bij voorbaat alvast bedankt.


Cito.

Groep 6 maakt deze weken de Cito M6 toetsen. Technisch lezen is al achter de rug, nu begrijpend lezen, spelling en rekenen nog. 

 
Week 10 ( 8 - 12 maart )
Huiswerk.
Woensdag hebben de leerlingen van groep 6 een huiswerkblad voor de werkwoordspelling meegekregen en groep 8 een Cito eindtoets van 2017 waar ze Taal 1 gaan maken voor woensdag en Rekenen 1 voor vrijdag. 
Op vrijdag heeft groep 6 ook nog een werkblad met redactiesommen meegekregen. Spelling en taal worden woensdag 10 maart nagekeken en rekenen vrijdag 12 maart. 
Voor Blink aardrijkskunde heeft groep 6 een leerblad meegekregen van thema 3. Deze week gaan ze de online toets maken. 
Groep 8 heeft thema 3 voor geschiedenis afgerond en zij hebben ook een leerblad meegekregen. Deze week wordt de online toets gemaakt.

Voor begrijpend lezen is week 10 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. De les gaat over de Tweede Kamer verkiezingen.


Spelling.
Groep 6 oefent deze week spellingafspraak 20. Dit is de laatste spellingafspraak van blok 5. Herhalen van de afspraken 17 t/m 19 is verstandig, omdat we in week 11 blok 5 gaan afronden met een dictee.
Groep 8 is deze week toe aan spellingafspraak 19.


Tien minuten gesprekken.
Voor ouders en leerlingen van groep 6 zijn deze week de gesprekken naar aanleiding van de rapporten, die de afgelopen week mee naar huis zijn gegaan.

Overstapdossiers groep 8.

In de gesprekken heb ik gezegd dat de dossiers in een envelop mee naar huis zouden gaan en, na goedkeuring of aanpassing, ondertekend retour moesten naar school. Dit hebben we gewijzigd!! De dossiers zullen begin deze week per mail naar de ouders worden gestuurd en de goedkeuring/evt. aanpassingen gaan we ook via de mail regelen. Dat scheelt veel kopieerwerk en papier!

Aanmelden voortgezet onderwijs.
Denkt u aan de aanmelding op de nieuwe school. Dit moet voor 15 maart geregeld zijn.
Willen de ouders/leerlingen die nog moesten kiezen uit twee scholen deze week hun definitieve keuze aan mij doorgeven?!


Week 51 ( 14 - 18 december )
Huiswerk.
De nieuwe redactiesommen zijn weer op woensdag mee naar huis gegaan. 16 december gaan we het werk nabespreken.
Vrijdag heeft groep 8 een nieuw blad met werkwoordspelling meegekregen. Dit gaan we vrijdag 8 januari nakijken. 
Thema 2 van natuur is nu met groep 8 afgerond en het leerblad is meegegaan naar huis en de komende week wordt de toets online gemaakt. Het leerblad is  ook te vinden op Microsoft teams bij lesmateriaal.

Voor begrijpend lezen is de les 'Serious request' week 51 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Groep 6 begint deze week met woordpakket 13 en groep 8 heeft een toetsweek over woordpakket 9 t/m 12. De woordpakketten zijn onder aan deze weblog te vinden.

Kerst
Vrijdagmorgen beginnen we de dag met een kerstontbijt. Daarna kijken we traditiegetrouw samen naar een leuke kerstfilm waarna de kinderen om 12 uur vrij zijn.
Ik wens iedereen alvast goede feestdagen toe en we hopen dat 2021 weer 'back to normal' gaat worden. Veel gezondheid toegewenst in het komende jaar !


Week 50 ( 7 - 11 december )
Ganzenbordspel.
De viering van het Sinterklaasfeest, met het door de kinderen gemaakte Ganzenbordspel, was een groot succes. Zelfs Sinterklaas, die nog even in de deuropening kwam groeten, was onder de indruk.
In alle klassen zijn foto's gemaakt die geplaatst zullen worden in Mijn album op de site van de Tiggeldobbe. In verband met de AVG mogen we alleen foto's plaatsen van kinderen waar toestemming voor is gegeven door de ouders. In groep 6-8 zijn een aantal ouders vergeten om dit door te geven. In een Parro van 1 oktober wordt precies uitgelegd hoe u uw keuze kunt maken. Wilt u dit z.s.m. doen, dan kan ik de foto's gaan selecteren. Alvast bedankt!


Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe rekenblad met redactiesommen weer mee naar huis gegaan. Op woensdag 9 december gaan we dit blad nabespreken.
Vrijdag 11 december gaat groep 8 het huiswerk voor de werkwoordspelling nakijken. Het is het blad met Signaaldictee 3 en Controledictee 3.

Voor begrijpend lezen is de les 'Snoepverpakkingen zonder kinderhelden' week 50 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Groep 6 heeft deze week de toetsweek. De woorden van pakket 9 t/m 12 kunnen hier thuis extra voor worden geoefend.
Voor groep 8 is woordpakket 12 aan de beurt. We behandelen daarin woorden met een koppelteken. 


Op naar kerst.

Nog twee schoolweken en dan begint de Kerstvakantie. We gaan proberen de gezellige lijn van Sinterklaas door te trekken naar kerst. De kinderen mogen zelf weer initiatieven nemen om de gezelligheid te verhogen. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. 


Week 49 ( 30 november - 4 december )
Huiswerk.
Woensdag is het huiswerk voor rekenen weer nagekeken en hebben de kinderen een nieuw blad met redactiesommen meegekregen. Woensdag 2 december worden deze nagekeken.
Vrijdag hebben we met groep 8 de werkwoordspelling besproken en het nieuwe blad(signaaldictee 3 en controledictee 3) kijken we na op vrijdag 11 december. Dit in verband met de Sinterklaasviering op 4 december.

Voor begrijpend lezen is de les 'Nieuwe kap Tsjernobylcentrale ' week 49 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Voor groep 6 is deze week woordpakket 12 aan de beurt, verkleinwoorden met -etje en voor groep 8 woordpakket 11, woorden met assimilatieverschijnselen. Voorbeelden : vi
szaak, crisiscentrum en roofvogel.

Tostidag.

Woensdag 2 december hebben we weer een tostidag!

Sinterklaasviering. 

Vrijdag gaan we in de klas Sinterklaas vieren en de kinderen hebben zelf bedacht dat we dat gaan doen in de vorm van een ganzenbordspel. Dit spel gaan we deze week nog samen bedenken en maken.Week 48 ( 23 - 27 november)
Huiswerk.
Het huiswerk voor rekenen en de werkwoordspelling is weer meegegaan naar huis. Groep 6 heeft vrijdag het leerblad van thema 2 van natuur mee naar huis gekregen. Vrijdag 27 november gaan ze de toets maken. 

Voor begrijpend lezen is de les 'Handel in nepmerkkleding' week 48 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Groep 6 werkt deze week aan woordpakket 11, woorden met -em, -elen, -enen en -eren. Groep 8 woordpakket 10 woorden waarin de oe geschreven wordt als ou(bijvoorbeeld retour).


Week 47 ( 16 - 20 november )
Huiswerk
Woensdag is het huiswerk voor rekenen nagekeken en er is een nieuw blad mee naar huis gegaan. Groep 8 heeft vrijdag weer nieuw werk voor de werkwoordspelling meegekregen.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Veel boeren zonder opvolger' week 47 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. 


Spelling.
Groep 6 gaat deze week bezig met woordpakket 10, woorden met au, ou, auw en ouw en groep 8 met pakket 9, dit zijn dit keer zwakke en sterke werkwoorden en voltooide deelwoorden. De woordpakketten zijn onderaan deze pagina te vinden.

Sinterklaas.

Sint is weer in het land en de groepen 6 t/m 8 gaan donderdag 19 november lootjes trekken. Het is de bedoeling dat de kinderen een surprise maken en dat er een gedicht wordt gemaakt bij het cadeau. We hebben het bedrag vastgesteld op € 3,50. Als de kinderen nadenken over cadeautjes op hun verlanglijstje, dan kunnen ze hier rekening mee houden. Het gaat niet om de grootte van het cadeau, maar om de gezelligheid.

Tostidag.

In de SterkWerk vergadering hebben de kinderen besloten dat we vrijdag 20 november een tostidag hebben. 

Kneedgum.
Veel kinderen hebben kneedgum mee naar school. Vanaf nu willen we dat niet meer in de klas zien. Het leidt af en de ipads komen onder vieze vlekken te zitten en krijgen we bijna niet meer schoon.


Week 46 ( 9 - 13 november )
Huiswerk.
Het huiswerk is afgelopen week weer besproken en woensdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen meegegaan en vrijdag de werkwoordspelling van groep 8. Op vrijdag hebben de kinderen van groep 6 het leerblad van thema 1 van natuur meegekregen. Dit leerblad is eventueel ook via microsoft teams te vinden onder het kopje lesmateriaal.

Voor begrijpend lezen is de les 'Trump nieuwe president van Amerika' uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt. Best grappig dat we nu 4 jaar verder zijn en dat er nu weer een nieuwe president gekozen is. 


Spelling.
Groep 6 start deze week met blok 3 en woordpakket 9 is aan de beurt. We gaan aan de slag met zwakke werkwoorden met gebruikmaking van 't kofschip.

Groep 8 sluit blok 2 af met een toetsweek. Zij kunnen hiervoor de woordpakketten 5 t/m 8 thuis leren/oefenen.


Week 45 ( 2 - 6 november )
Huiswerk.
Woensdag 4 november kijken we het huiswerkblad van rekenen na. Het nieuwe huiswerk wordt dan ook meegegeven.
Vrijdag 6 november wordt het huiswerk voor de werkwoordspelling van groep 8 nagekeken. Het valt op dat bijna de helft van de groep het huiswerk vergeet! Wilt u als ouders hier ook aan denken.

Voor begrijpend lezen is deze week de les 'Staatsbezoek Australië en Nieuw-Zeeland 'week 45 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling.
Groep 6 is deze week toe aan de toetsweek van blok 2. Hiervoor kunnen de kinderen de woordpakketten 5 t/m 8 herhalen/oefenen.
Groep 8 werkt aan woordpakket 8, woorden met de letterzetter en de letterrover.


VO gids.

Vrijdag hebben de leerlingen de VO gids mee naar huis gekregen. In dit jaar van Corona is deze gids extra belangrijk. Open avonden en voorlichting gaan niet door en daardoor worden de sites van de VO scholen en dit soort gidsen een belangrijke bron van informatie. Op de site van de Tiggeldobbe is onder de kop Groeps-info een speciaal kopje over het voortgezet onderwijs. Hier is onder andere een stappenplan te vinden over de overgang naar het VO. 

Microsoft Teams.
Op microsoft teams staan de weektaken van afgelopen week en deze week. Verder zijn hier ook de leerbladen van Blink te vinden.

Sint Maarten.

Voor kinderen die het leuk vinden geven we op school wel tijd om een lampion te maken. Voor het maken van de lampion hebben de kinderen een leeg melk- vla- yoghurtpak nodig. 

Reminder.

Donderdag 5 november heeft het team weer een studiedag en zijn alle kinderen vrij!


Week 44 ( 26 - 30 oktober )
Huiswerk.
Woensdag  28 oktober wordt het huiswerk voor rekenen weer nagekeken en krijgen de kinderen weer een nieuw blad mee naar huis.
Vrijdag 30 oktober wordt de werkwoordspelling van groep 8 besproken.
Groep 8 heeft vrijdag het leerblad van thema 1 van natuur mee naar huis gekregen. Deze week kunnen ze de toets op de computer maken.

Voor begrijpend lezen is de les 'Aardbevingen Italië' week 44 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.

 
Spelling.
Groep 6 gaat deze week bezig met spellingafspraak 8, de klinkerverenkeling en de klinkerverdubbeling of zoals wij het op school noemen de 'letterrover' en de 'letterzetter'  en groep 8 met spellingafspraak 7, 
meervoud van woorden die eindigen op een onbeklemtoonde lettergreep (-es, -ik, -it, -el of - et) (2 of meer) >> dreumesen, monniken, kieviten, amandelen, engelen


Week 43 ( 19 - 23 oktober )
Foto's Schier.
Deze zijn geplaatst in My Album, het fotoalbum op onze site. Voor het openen van het fotoalbum heeft u een wachtwoord nodig. Deze heb ik vorige week in een Parro aan de ouders gestuurd.

Huiswerk.
Woensdag 21 oktober gaan we het huiswerk van rekenen nakijken en krijgen de kinderen een nieuw werkblad mee. Vrijdag kijken we met groep 8 de werkwoordspelling na. Het is blad met Signaal- en controledictee 1.
Voor de vakantie heeft groep 6 het leerblad voor Blink geschiedenis thema 1 mee naar huis gekregen. In deze week gaan we deze samen maken, omdat het de eerste geschiedenistoets is.

Voor begrijpend lezen is de les 'Thaise koning Bhumibol overleden', week 42 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt
.

 
Spelling.
Groep 6 gaat bezig met woordpakket 7, woorden waarbij je de k hoort, maar de c schrijft en groep 8 met pakket 6, woorden met ch die je als sj uitspreekt.


Week 41 ( 5 - 9 oktober )
Schiermonnikoog.

De reis naar Schier zit er weer op en ik kijk met een goed gevoel terug op deze drie dagen. Ik hoop dat de kinderen thuis zijn gekomen met enthousiaste verhalen. Nu een weekend even lekker bijkomen en dan nof één week tot aan de herfstvakantie. De foto's komen z.s.m. op het fotoalbum. 
Groep 6 heeft met juf Mitzy veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en zo lekker geprofiteerd van de afwezigheid van groep 8.


Huiswerk.
Woensdag kijken we het huiswerk voor rekenen na en krijgen de leerlingen weer een nieuwe blad mee naar huis. Op vrijdag kijken we met groep 8 het huiswerk voor de werkwoordspelling na.

Voor begrijpend lezen is de les 'Zorgen over kunstgras', week 41 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling. 
Groep 6 is toe aan spellingafspraak 6, woorden met een c als s(bijv. cel en centrum)
Groep 8 begint met pakket 5. de werkwoordspelling van sterke en zwakke werkwoorden.


Afsluiting Kinderboekenweek.

Deze week zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de groepen 7 en 8. Vrijdagmorgen is de schoolfinale waar de leerlingen van groep 6 t/m 8 toeschouwer zijn. 
's Middags is de boekenmarkt en het boekenbal. Hier heeft u via Parro al informatie over gekregen.


Herfstvakantie.
Daarna heerlijk vakantie van 12 t/m 16 oktober.


Week 40 ( 28 september - 2 oktober )
Huiswerk.
Woensdag is het nieuwe huiswerk voor rekenen weer meegeven. Met groep 6 wordt dit huiswerk woensdag 30 september nagekeken, omdat groep 8 naar Schier gaat, wordt jullie werk nagekeken in week 41, dat geldt ook voor het huiswerk voor de werkwoordspelling.

Voor begrijpend lezen is de les 'Kinderboekenweek' week 40 uit het archief 2016-2017 van Nieuwsbegrip aan de beurt.


Spelling
Groep 6 gaat deze week beginnen met spellingafspraak 5. Deze afspraak is weer een onderdeel van de werkwoordspelling. We werken aan de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd van sterke en zwakke werkwoorden. 
Groep 8 sluit blok 1 af en zij beginnen in week 41 met woordpakket 5.


Schiermonnikoog.

Maandag zullen we bekijken of er genoeg vervoer is voor de heen- en terugreis. Verder is alles geregeld en we hopen dat we een paar fijne dagen hebben op Schier.
Juf Mitzy zal woensdag t/m vrijdag groep 6 lesgeven. Juf Chanine Wassenaar is 's middags aanwezig voor extra ondersteuning, 


Kinderboekenweek.

Woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek. Alle kinderen maken een gedicht en er wordt een speciale boekentafel ingericht.
In de klas is er extra aandacht voor lezen.
Vrijdag 9 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de voorleeswedstrijd, de boekenmarkt en het boekenbal.
Leerlingen van groep 7 en 8 mogen meedoen aan de voorleeswedstrijd. Eerst zijn de voorrondes in de klas en de klassenwinnaars gaan op 9 oktober strijden om de titel 'Voorleeskampioen van de Tiggeldobbe'.
De boekenmarkt is dit jaar niet voor de ouders, maar de kinderen mogen wel boeken verkopen aan elkaar(groep 5 t/m 8) of onderling boeken ruilen.


Week 39 (21 - 25 september )
Huiswerk.
Woensdag gaan we de redactiesommen van rekenen nakijken en dan krijgen beide groepen weer een nieuw blad mee naar huis.
Donderdag wordt het blad met werkwoordspelling van groep 8 nagekeken. 
Voor begrijpend lezen kunnen de lessen uit het archief van Nieuwsbegrip thuis gemaakt worden. Voor wie?
* Voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen. Een indicatie is daarbij een 4 of 5 score op de Cito .
* Voor kinderen die graag extra willen oefenen met begrijpend lezen.
Deze week is de les 'De Markerwadden'  week 39 uit het archief van 2016-2017 aan de beurt.
Het gaat hierbij om 'De andere tekstsoort' en niet 'De woorden'.


Spelling.
Deze week worden de dictees van blok 1 afgenomen. De spellingafspraken die hiervoor geoefend kunnen worden zijn onder aan deze pagina te vinden.

Kinderpostzegels.

De leerlingen van groep 8 gaan vanaf woensdag, Coronaproof, op stap met de jaarlijkse Kinderpostzegelactie.

Reminder.
Vrijdag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het personeel.


Week 38 ( 14 - 18 september )
Huiswerk.
Deze week krijgen de leerlingen huiswerk mee. Op woensdag redactiesommen en vrijdag werkwoordspelling(groep 8). Woensdag 23 september gaan we de sommen nakijken en bespreken. De werkwoordspelling kijken we dit keer na op donderdag 24 september, omdat de leerlingen vrijdag 25 september vrij zijn.

Vorige week hebben de kinderen een leerblad meegekregen over thema 1 van aardrijkskunde. Deze week gaan de kinderen de toets digitaal maken. Groep 6 zal ik daar enige ondersteuning bij geven, omdat dit nieuw voor ze is.


Topo.

Groep 6 gaat dit jaar aan de slag met de topo van Nederland. Groep 8 behandelt de wereld. Bij Topomaster staan voor beide groepen 3 levels open die ze kunnen oefenen. Dit kan op school, maar de kinderen kunnen ook thuis inloggen via Zuluconnect. In de toets die ze later digitaal gaan maken worden alleen plaatsen, rivieren, zeeën, landen enz. gevraagd en geen weetjes.
De komende week krijgen ze hiervoor een topografische kaart mee naar huis, die geoefend moet worden.


Spelling.

We zijn met spelling deze week toe aan woordpakket 4. In week 39 worden de signaal- en controledictees afgenomen. De pakketten 1 t/m 4 kunnen thuis geoefend worden. De pakketten kunt u onderaan deze pagina vinden.
Groep 6 is bezig geweest met de volgende afspraken:
1. hele werkwoorden en stam
2. verandering van f/v en s/z 
3. woorden met ei/ij
4. woorden met een d
Groep 8:
1. persoonsvorm t.t.
2. woorden met y
3. woorden met iaal/ieel/eaal/ueel
4. tussen n of s


Schiermonnikoog.

De leerlingen van groep 8 krijgen deze week informatie mee over de reis naar Schiermonnikoog. 


Week 35 ( 24 - 28 augustus )

Start.
We zijn op 17 augustus gestart in onze nieuwe combinatiegroep 6/8. Op de maandagen staat juf Frederika voor de klas en de andere dagen meester Jan. De afgelopen week hebben de kinderen kennis kunnen maken met juf Mitzy Meeuwissen. Zij gaat tot januari haar lio-stage lopen bij ons in de klas. Zij is er op woensdag t/m vrijdag. 
We hebben een goede eerste week gehad. Na bijna iedere les evalueren we samen met de kinderen wat er goed ging en wat er nog beter kan. Vrijdagmiddag hebben we samen over de eerste week gehad en de reacties waren heel positief. Ik hoop dat de kinderen deze positieve verhalen thuis met u hebben gedeeld.


Kennismakingsgesprekken.
Binnenkort krijgt u via Parro informatie over de kennismakingsgesprekken. Daarvoor kunt u zich t.z.t. inschrijven via Parro. Deze gesprekken mogen gelukkig gewoon weer op school plaatsvinden. 

Contact.
Door de Corona maatregelen is het voor de ouders nog niet toegestaan om gewoon even binnen te lopen en een praatje te maken of een  vraag te stellen en dat blijft lastig. Gelukkig kunt u met vragen en opmerkingen via de mail bij mij terecht.
j.tenharkel@lauwerseneems.nl 


Nieuwe methode Blits.
We werken vanaf nu met de nieuwe methode Blits. Deze methode is zo nieuw dat er voor groep 8 nog geen materiaal beschikbaar is. In overleg( met onder andere de uitgever) hadden we besloten dat groep 8 dit jaar mee zou doen met de stof van groep 6. De kinderen van groep 8 waren hier niet enthousiast over en juf Frederika, die deze lessen op maandag geeft, heeft aangegeven dat ze het wel ziet zitten om met groep 8  de stof van groep 7 te gaan doen, net zoals de groep 8 van meester Jeroen. Geweldig juf!
Bij deze nieuwe methode zit na iedere les een herhalingsles. Deze herhalingsles krijgen de kinderen mee als huiswerk. Ze kunnen deze les digitaal maken en ze krijgen hiervoor nog een inlogcode mee.

Algemene informatie.
Hieronder algemene informatie over;thuis spelling oefenen; het voortgezet onderwijs; werkstukken maken op de Tiggeldobbe en de woordpakketten van groep 6 en 8.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Manieren om spelling thuis te oefenen.

-BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken

B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel worden opgeschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

O Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt vanuit het geheugen geschreven. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.

N Door na te kijken leert uw kind kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook wordt zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.
 
Op losse kaartjes worden de woorden opgeschreven. Uw kind kan op deze manier zelf nakijken welke woorden goed geschreven zijn en welke nog geoefend moeten worden.
 
Andere manieren kunnen zijn:

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind vertellen bij welke regel dat woord hoort.

- Noem een woord uit het woordpakket en laat uw kind de regel die bij het woord hoort beschrijven. Het praten over de woorden is net zo belangrijk als het oefenen in het schrijven van de woorden.  Door de regels vaak te noemen, worden ze geautomatiseerd.

- Neem uw kind een kort dictee af en kijk dit samen na. Bespreek de fouten woorden. Bespreek samen (aan de hand van de spellingsregel) hoe het woord geschreven had moeten worden.
 
Laat uw kind het dictee geven en schrijf het woord zelf op. Laat uw kind nakijken. Maak regelmatig een foutje. Uw kind moet de spellingsregels toepassen om goed na te kunnen kijken.

- Laat uw kind andere woorden bedenken die bij de regel horen. Op deze manier oefenen ze ook andere woorden (die niet in het woordpakket staan maar wel bij de regel horen) goed te schrijven.


Voortgezet Onderwijs ( ook voor ouders en leerlingen, die zich in groep 7 al willen oriënteren of open avonden willen bezoeken)

Hieronder staan de links naar de websites van een aantal VO scholen in de buurt.


http://www.hogeland.nl/

http://www.wesselgansfort.nl/

http://www.zernike.nl/

http://www.reitdiep.nl/ (o.a. Kamerlingh Onnes)

http://www.werkmancollege.nl/

http://www.praedinius.nl/

http://www.vmbogroenterra.nl/Vestigingen/Winsum.html


Link  naar een site met handige informatie over alle vormen van het vmbo

Belangrijke link overgang naar Voortgezet onderwijs
www.cito.nl zoek op ouders (veel informatie bij veelgestelde vragen door ouders)
 

Werkstuk maken
Met de onderstaande link kun je het formulier "Werkstukken maken op de Tiggeldobbe" openen.

Werkstukken maken op de Tiggeldobbe